Ogłoszenie o naborze – inspektor weterynaryjny

Posted in Uncategorized | Możliwość komentowania Ogłoszenie o naborze – inspektor weterynaryjny została wyłączona

ASF w Polsce

Posted in Uncategorized | Możliwość komentowania ASF w Polsce została wyłączona

Ulotka o ASF

Posted in Uncategorized | Możliwość komentowania Ulotka o ASF została wyłączona

Nabór na kandydatów do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020r.

O G Ł O S Z E N I E

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Międzychodzie w związku z art. 16 ustawy

o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004r.

(t.j. Dz.U.2018, poz. 1557 )

Ogłasza nabór na kandydatów

do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia

od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020r.

Rodzaj czynności:

1. Ochronne szczepienia i badania rozpoznawcze u zwierząt na obszarze 4 gmin powiatu międzychodzkiego.

2. Badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawianie świadectw zdrowia na obszarze 4 gmin powiatu międzychodzkiego.

3. Sprawowanie nadzoru nad wystawami, konkursami zwierząt zlokalizowanymi w:

– Przedsiębiorstwo Rolniczo-Hodowlane „Gałopol” Sp. z o.o. Zakład Stado Ogierów Sieraków ul. Stadnina 14, 64-410 Sieraków

4. Badanie poubojowe mięsa na terenie gospodarstw na wniosek posiadacza zwierząt przy produkcji mięsa na użytek własny na obszarze 4 gmin powiatu międzychodzkiego.

4. Badanie mięsa zwierząt łownych

5. Sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa lub ryb i wystawianie wymaganych świadectw zdrowia w następujących zakładach:

– ABP Poland Sp. z o.o. ul. Wspólna 1, 62-045 Pniewy; Kłosowice 31,64-410 Sieraków

– Ferrarini Sp. z o.o. ul. Towarowa 1, 64-410 Sieraków

– „Podolski” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa Lutomek 18, 64‑410 Sieraków

– Mservice sp. z o.o. ul. Staszica 150, 59-700 Bolesławiec ; Góra 23 F, 64-410 Sieraków

– Międzychód Nowicka Sp. J. ul. Poznańska 43, Sobota 62-090 Rokietnica; ul. Gen. Sikorskiego 22, 64-400 Międzychód

– Zakład Produkcyjno -Handlowy ” SOL-FISH” W. Kaczmarek, J. Kryński S.j. ul. B. Chrobrego 28, 64-400 Międzychód

– Endis Sp. z o.o. ul. Szeroka 2, 64-400 Międzychód

– Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Góźdź Spółka jawna ul. Św. Huberta 13, 64-410 Sieraków

6. Pobieranie próbek do badań na terenie powiatu międzychodzkiego

7. Prowadzenie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt na terenie powiatu międzychodzkiego

8. Czynności pomocnicze:

a) przy wykonywaniu przez lekarza weterynarii badań rozpoznawczych, pobieranie próbek do badań

b) mających na celu poskramianie świń, wykonywanych w ramach programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń, ustanowionego na podstawie art. 57 ustawy z dnia 11 marca 2014r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz.U.2018r, poz. 1967)w gospodarstwach powiatu międzychodzkiego.

Wymagania konieczne:

– wykształcenie wyższe weterynaryjne,

– min. wykształcenie techniczne weterynaryjne oraz roczny staż pracy w zakładzie leczniczym

dla zwierząt ( dotyczy punktu 8 a dla osób wykonujących czynności pomocnicze),

– posiadanie prawa jazdy kat. B,

– zdolności organizacyjne,

– komunikatywność,obowiązkowość,

– umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows,

– znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych,

– znajomość systemów GHP, GMP, HACCP,

– posiadane kwalifikacje zgodne z rozporządzeniem MRiRW z 22 kwietnia 2004r.(w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób Dz.U.2004nr 89poz.860)

– pozytywna ocena z weryfikacji wiedzy dotyczącej zakresu wyznaczenia

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie *

– kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego *,

– zaświadczenie o ukończonej 3 – miesięcznej praktyce w zakładzie prowadzącym działalność w zakresie uboju zwierząt rzeźnych wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii – w przypadku nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju oraz nadzorem nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa *,

– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

– oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

– aktualne zaświadczenie lekarskie TYP A o zdolności do wykonywania pracy na stanowisku: lekarz weterynarii lub technik weterynarii,

– zaświadczenie lekarskie dla celów sanitarno – epidemiologicznych zdolności do wykonywania pracy w procesie produkcji i w obrocie żywnością,

– aktualne badania okulistyczne – tylko w przypadku badania mięsa,

– zaświadczenie o odbytym szkoleniu BHP *,

– aktualne zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii ,

– prawidłowo wypełnione Oświadczenie Zleceniobiorcy – zał. Nr 1

– prawidłowo wypełniony wniosek o wyznaczenie do realizacji zadań w ramach umowy – zlecenia zał.  Nr 2 i Nr 3.

* osoby ubiegające się po raz kolejny o wyznaczenie co do dokumentacji oznaczonej „*” mogą powołać się na fakt istnienia dokumentacji w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Międzychodzie

Osoby zainteresowane powinny złożyć w/w dokumentację do dnia 25 listopada 2019 r. w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Międzychodzie, ul. Strzelecka 12 w godz. 700-1500.

Rozpatrywanie wniosków będzie się odbywało komisyjnie. Komisja po rozpatrzeniu wniosków sporządzi listę wyznaczonych osób wraz z zakresem wyznaczenia. Wnioski niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.

Z upoważnienia

PLW w Międzychodzie

Lek. wet. Anna Buczko

DANE OSOBOWE KLA UZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzychodzie ul. Strzelecka 12, 64-400 Międzychód

Kontakt do inspektora ochrony danych: telefonicznie 669-669-885, waldemar@rychert.pl

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru w celu realizacji zadań wymienionych w ogłoszeniu w ramach umowy zlecenia w 2019 r.

Informacje o odbiorcach danych: Odbiorcami państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do zyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia niniejszego naboru

Uprawnienia:

prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a tak że prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 16 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1557) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

PLIKI DO POBRANIA:

Oświadczenie Zleceniobiorcy na 2020

wniosek_o_wyznaczenie

wniosek-czynnosci_pomocnicze

Posted in Uncategorized | Możliwość komentowania Nabór na kandydatów do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020r. została wyłączona

Ogłoszenie o naborze – inspektor weterynaryjny

Ogłoszenie o naborze – inspektor weterynaryjny
do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt
w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

 

Posted in Uncategorized | Możliwość komentowania Ogłoszenie o naborze – inspektor weterynaryjny została wyłączona

Nabór na kandydatów do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia na 2019 rok

Międzychód, dnia 11 września 2019r.

O G Ł O S Z E N I E

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Międzychodzie w związku z art. 16 ustawy

o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004r.

( t.j. Dz. U. rok 2018, poz. 1557 )

Ogłasza nabór na kandydatów

do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia

na 2019 rok

Rodzaj czynności:

Prowadzenie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt – kontroli gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną z zakresu bioasekuracji na terenie powiatu międzychodzkiego.

Wymagania konieczne:

1. wykształcenie wyższe weterynaryjne,

2. posiadanie prawa jazdy kat. B i czynne prowadzenie pojazdu

3. zdolności organizacyjne,

4. komunikatywność,

5. obowiązkowość,

6. umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows,

7. znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych,

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

2. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

3. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

4. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

5. aktualne zaświadczenie lekarskie TYP A o zdolności do wykonywania pracy na stanowisku: lekarz weterynarii

6. zaświadczenie o odbytym szkoleniu BHP,

7. aktualne zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii,

8. prawidłowo wypełnione Oświadczenie Zleceniobiorcy – zał. Nr 1

9.prawidłowo wypełnione podanie o wyznaczenie do realizacji zadań w ramach umowy – zlecenia – zał. Nr 2

Osoby zainteresowane powinny złożyć w/w dokumentację do dnia 30 września 2019 r. w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Międzychodzie, ul Strzelecka 12 w godz. 700-1500.

Rozpatrywanie wniosków będzie się odbywało komisyjnie.

Wnioski niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.

Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Międzychodzie

Anna Buczko

ZAŁĄCZNIKI:
Ogłoszenie o umowę wyznaczenie od 2019
Oświadczenie Zleceniobiorcy 2019
Wniosek o wyznaczenie na 2019

Posted in Uncategorized | Możliwość komentowania Nabór na kandydatów do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia na 2019 rok została wyłączona

INFORMACJA W SPRAWIE SZCZEPIEŃ PSÓW I KOTÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

INFORMACJA

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W MIĘDZYCHODZIE

W SPRAWIE SZCZEPIEŃ PSÓW I KOTÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

Wścieklizna jest chorobą zakaźną, wywoływaną przez wirus powodujący zmiany zapalne w ośrodkowym układzie nerwowym i kończącą się zejściem śmiertelnym.

Na zakażenie wirusem wścieklizny wrażliwe są wszystkie ssaki, a także człowiek.

Do zakażenia wścieklizną dochodzi głównie w wyniku:

  • pogryzienia przez zwierzę,

  • przedostania się śliny chorego zwierzęcia na skaleczenia i zadrapania skóry, na błony śluzowe np. jamy ustnej, do spojówki oka.

Co roku z powodu wścieklizny umiera na całym świecie ponad 60 tysięcy osób.

W związku ze stałym zagrożeniem wystąpienia tej choroby na obszarze kraju oraz stwierdzanymi nowymi ogniskami wścieklizny, w tym w woj. wielkopolskim (na obszarach, na których nie notowano wścieklizny od kilkudziesięciu lat) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Międzychodzie przypomina, iż obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie, zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, podlegają psy powyżej 3. miesiąca życia.

Posiadacze psów są zobowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt. Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie lub dokonuje się wpisu w paszporcie lub książeczce zdrowia. Szczepienie psów jest podstawową metodą zapobiegania rozprzestrzenianiu się tej choroby.

Niedopełnienie ww. ustawowego obowiązku przez posiadacza zwierzęcia jest wykroczeniem i podlega karze grzywny!

Szczepienie kotów przeciw wściekliźnie nie jest obowiązkowe, jednak z uwagi
na potencjalną możliwość zarażenia się tych zwierząt wścieklizną Powiatowy Lekarz Weterynarii w Międzychodzie
zaleca, by ich posiadacze objęli je również ww. szczepieniem, a w szczególności koty wolno wychodzące z domu, z uwagi na fakt, iż mogą one mieć kontakt ze zwierzętami dzikimi np. wiewiórkami czy nietoperzami, które są potencjalnymi wektorami wścieklizny.

z up. PLW w Międzychodzie
Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt
Lek. wet. Anna Buczko

Posted in Uncategorized | Możliwość komentowania INFORMACJA W SPRAWIE SZCZEPIEŃ PSÓW I KOTÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE została wyłączona

Ogłoszenie o wyznaczenie

Posted in Uncategorized | Możliwość komentowania Ogłoszenie o wyznaczenie została wyłączona

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Na stronie BIP Powiatowego Inspektoratu Weterynarii znajduje się sprawozdanie finansowe za 2018 rok

>kliknij tutaj aby otworzyć sprawozdania<

Posted in Uncategorized | Możliwość komentowania Sprawozdanie finansowe za 2018 rok została wyłączona

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

Posted in Uncategorized | Możliwość komentowania Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią została wyłączona