Nabór na kandydatów do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia na 2019 rok

Międzychód, dnia 11 września 2019r.

O G Ł O S Z E N I E

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Międzychodzie w związku z art. 16 ustawy

o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004r.

( t.j. Dz. U. rok 2018, poz. 1557 )

Ogłasza nabór na kandydatów

do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia

na 2019 rok

Rodzaj czynności:

Prowadzenie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt – kontroli gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną z zakresu bioasekuracji na terenie powiatu międzychodzkiego.

Wymagania konieczne:

1. wykształcenie wyższe weterynaryjne,

2. posiadanie prawa jazdy kat. B i czynne prowadzenie pojazdu

3. zdolności organizacyjne,

4. komunikatywność,

5. obowiązkowość,

6. umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows,

7. znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych,

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

2. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

3. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

4. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

5. aktualne zaświadczenie lekarskie TYP A o zdolności do wykonywania pracy na stanowisku: lekarz weterynarii

6. zaświadczenie o odbytym szkoleniu BHP,

7. aktualne zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii,

8. prawidłowo wypełnione Oświadczenie Zleceniobiorcy – zał. Nr 1

9.prawidłowo wypełnione podanie o wyznaczenie do realizacji zadań w ramach umowy – zlecenia – zał. Nr 2

Osoby zainteresowane powinny złożyć w/w dokumentację do dnia 30 września 2019 r. w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Międzychodzie, ul Strzelecka 12 w godz. 700-1500.

Rozpatrywanie wniosków będzie się odbywało komisyjnie.

Wnioski niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.

Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Międzychodzie

Anna Buczko

ZAŁĄCZNIKI:
Ogłoszenie o umowę wyznaczenie od 2019
Oświadczenie Zleceniobiorcy 2019
Wniosek o wyznaczenie na 2019

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.