Ogłoszenie o naborze – inspektor weterynaryjny 3 XII 2019

Ogłoszenie o naborze – inspektor weterynaryjny 3 XII 2019

Posted in Uncategorized | Możliwość komentowania Ogłoszenie o naborze – inspektor weterynaryjny 3 XII 2019 została wyłączona

Ogłoszenie o naborze – inspektor weterynaryjny

Ogłoszenie o naborze – inspektor weterynaryjny (treść ogłoszenia)

Posted in Uncategorized | Możliwość komentowania Ogłoszenie o naborze – inspektor weterynaryjny została wyłączona

Nabór na kandydatów do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020r.

O G Ł O S Z E N I E

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Międzychodzie w związku z art. 16 ustawy

o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004r.

(t.j. Dz.U.2018, poz. 1557 )

Ogłasza nabór na kandydatów

do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia

od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020r.

Rodzaj czynności:

1. Ochronne szczepienia i badania rozpoznawcze u zwierząt na obszarze 4 gmin powiatu międzychodzkiego.

2. Badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawianie świadectw zdrowia na obszarze 4 gmin powiatu międzychodzkiego.

3. Sprawowanie nadzoru nad wystawami, konkursami zwierząt zlokalizowanymi w:

– Przedsiębiorstwo Rolniczo-Hodowlane „Gałopol” Sp. z o.o. Zakład Stado Ogierów Sieraków ul. Stadnina 14, 64-410 Sieraków

4. Badanie poubojowe mięsa na terenie gospodarstw na wniosek posiadacza zwierząt przy produkcji mięsa na użytek własny na obszarze 4 gmin powiatu międzychodzkiego.

4. Badanie mięsa zwierząt łownych

5. Sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa lub ryb i wystawianie wymaganych świadectw zdrowia w następujących zakładach:

– ABP Poland Sp. z o.o. ul. Wspólna 1, 62-045 Pniewy; Kłosowice 31,64-410 Sieraków

– Ferrarini Sp. z o.o. ul. Towarowa 1, 64-410 Sieraków

– „Podolski” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa Lutomek 18, 64‑410 Sieraków

– Mservice sp. z o.o. ul. Staszica 150, 59-700 Bolesławiec ; Góra 23 F, 64-410 Sieraków

– Międzychód Nowicka Sp. J. ul. Poznańska 43, Sobota 62-090 Rokietnica; ul. Gen. Sikorskiego 22, 64-400 Międzychód

– Zakład Produkcyjno -Handlowy ” SOL-FISH” W. Kaczmarek, J. Kryński S.j. ul. B. Chrobrego 28, 64-400 Międzychód

– Endis Sp. z o.o. ul. Szeroka 2, 64-400 Międzychód

– Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Góźdź Spółka jawna ul. Św. Huberta 13, 64-410 Sieraków

6. Pobieranie próbek do badań na terenie powiatu międzychodzkiego

7. Prowadzenie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt na terenie powiatu międzychodzkiego

8. Czynności pomocnicze:

a) przy wykonywaniu przez lekarza weterynarii badań rozpoznawczych, pobieranie próbek do badań

b) mających na celu poskramianie świń, wykonywanych w ramach programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń, ustanowionego na podstawie art. 57 ustawy z dnia 11 marca 2014r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz.U.2018r, poz. 1967)w gospodarstwach powiatu międzychodzkiego.

Wymagania konieczne:

– wykształcenie wyższe weterynaryjne,

– min. wykształcenie techniczne weterynaryjne oraz roczny staż pracy w zakładzie leczniczym

dla zwierząt ( dotyczy punktu 8 a dla osób wykonujących czynności pomocnicze),

– posiadanie prawa jazdy kat. B,

– zdolności organizacyjne,

– komunikatywność,obowiązkowość,

– umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows,

– znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych,

– znajomość systemów GHP, GMP, HACCP,

– posiadane kwalifikacje zgodne z rozporządzeniem MRiRW z 22 kwietnia 2004r.(w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób Dz.U.2004nr 89poz.860)

– pozytywna ocena z weryfikacji wiedzy dotyczącej zakresu wyznaczenia

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie *

– kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego *,

– zaświadczenie o ukończonej 3 – miesięcznej praktyce w zakładzie prowadzącym działalność w zakresie uboju zwierząt rzeźnych wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii – w przypadku nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju oraz nadzorem nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa *,

– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

– oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

– aktualne zaświadczenie lekarskie TYP A o zdolności do wykonywania pracy na stanowisku: lekarz weterynarii lub technik weterynarii,

– zaświadczenie lekarskie dla celów sanitarno – epidemiologicznych zdolności do wykonywania pracy w procesie produkcji i w obrocie żywnością,

– aktualne badania okulistyczne – tylko w przypadku badania mięsa,

– zaświadczenie o odbytym szkoleniu BHP *,

– aktualne zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii ,

– prawidłowo wypełnione Oświadczenie Zleceniobiorcy – zał. Nr 1

– prawidłowo wypełniony wniosek o wyznaczenie do realizacji zadań w ramach umowy – zlecenia zał.  Nr 2 i Nr 3.

* osoby ubiegające się po raz kolejny o wyznaczenie co do dokumentacji oznaczonej „*” mogą powołać się na fakt istnienia dokumentacji w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Międzychodzie

Osoby zainteresowane powinny złożyć w/w dokumentację do dnia 25 listopada 2019 r. w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Międzychodzie, ul. Strzelecka 12 w godz. 700-1500.

Rozpatrywanie wniosków będzie się odbywało komisyjnie. Komisja po rozpatrzeniu wniosków sporządzi listę wyznaczonych osób wraz z zakresem wyznaczenia. Wnioski niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.

Z upoważnienia

PLW w Międzychodzie

Lek. wet. Anna Buczko

DANE OSOBOWE KLA UZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzychodzie ul. Strzelecka 12, 64-400 Międzychód

Kontakt do inspektora ochrony danych: telefonicznie 669-669-885, waldemar@rychert.pl

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru w celu realizacji zadań wymienionych w ogłoszeniu w ramach umowy zlecenia w 2019 r.

Informacje o odbiorcach danych: Odbiorcami państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do zyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia niniejszego naboru

Uprawnienia:

prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a tak że prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 16 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1557) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

PLIKI DO POBRANIA:

Oświadczenie Zleceniobiorcy na 2020

wniosek_o_wyznaczenie

wniosek-czynnosci_pomocnicze

Posted in Uncategorized | Możliwość komentowania Nabór na kandydatów do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020r. została wyłączona

Ogłoszenie o naborze – inspektor weterynaryjny

Ogłoszenie o naborze – inspektor weterynaryjny
do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt
w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

 

Posted in Uncategorized | Możliwość komentowania Ogłoszenie o naborze – inspektor weterynaryjny została wyłączona

Nabór na kandydatów do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia na 2019 rok

Międzychód, dnia 11 września 2019r.

O G Ł O S Z E N I E

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Międzychodzie w związku z art. 16 ustawy

o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004r.

( t.j. Dz. U. rok 2018, poz. 1557 )

Ogłasza nabór na kandydatów

do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia

na 2019 rok

Rodzaj czynności:

Prowadzenie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt – kontroli gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną z zakresu bioasekuracji na terenie powiatu międzychodzkiego.

Wymagania konieczne:

1. wykształcenie wyższe weterynaryjne,

2. posiadanie prawa jazdy kat. B i czynne prowadzenie pojazdu

3. zdolności organizacyjne,

4. komunikatywność,

5. obowiązkowość,

6. umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows,

7. znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych,

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

2. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

3. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

4. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

5. aktualne zaświadczenie lekarskie TYP A o zdolności do wykonywania pracy na stanowisku: lekarz weterynarii

6. zaświadczenie o odbytym szkoleniu BHP,

7. aktualne zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii,

8. prawidłowo wypełnione Oświadczenie Zleceniobiorcy – zał. Nr 1

9.prawidłowo wypełnione podanie o wyznaczenie do realizacji zadań w ramach umowy – zlecenia – zał. Nr 2

Osoby zainteresowane powinny złożyć w/w dokumentację do dnia 30 września 2019 r. w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Międzychodzie, ul Strzelecka 12 w godz. 700-1500.

Rozpatrywanie wniosków będzie się odbywało komisyjnie.

Wnioski niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.

Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Międzychodzie

Anna Buczko

ZAŁĄCZNIKI:
Ogłoszenie o umowę wyznaczenie od 2019
Oświadczenie Zleceniobiorcy 2019
Wniosek o wyznaczenie na 2019

Posted in Uncategorized | Możliwość komentowania Nabór na kandydatów do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia na 2019 rok została wyłączona

INFORMACJA W SPRAWIE SZCZEPIEŃ PSÓW I KOTÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

INFORMACJA

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W MIĘDZYCHODZIE

W SPRAWIE SZCZEPIEŃ PSÓW I KOTÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

Wścieklizna jest chorobą zakaźną, wywoływaną przez wirus powodujący zmiany zapalne w ośrodkowym układzie nerwowym i kończącą się zejściem śmiertelnym.

Na zakażenie wirusem wścieklizny wrażliwe są wszystkie ssaki, a także człowiek.

Do zakażenia wścieklizną dochodzi głównie w wyniku:

  • pogryzienia przez zwierzę,

  • przedostania się śliny chorego zwierzęcia na skaleczenia i zadrapania skóry, na błony śluzowe np. jamy ustnej, do spojówki oka.

Co roku z powodu wścieklizny umiera na całym świecie ponad 60 tysięcy osób.

W związku ze stałym zagrożeniem wystąpienia tej choroby na obszarze kraju oraz stwierdzanymi nowymi ogniskami wścieklizny, w tym w woj. wielkopolskim (na obszarach, na których nie notowano wścieklizny od kilkudziesięciu lat) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Międzychodzie przypomina, iż obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie, zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, podlegają psy powyżej 3. miesiąca życia.

Posiadacze psów są zobowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt. Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie lub dokonuje się wpisu w paszporcie lub książeczce zdrowia. Szczepienie psów jest podstawową metodą zapobiegania rozprzestrzenianiu się tej choroby.

Niedopełnienie ww. ustawowego obowiązku przez posiadacza zwierzęcia jest wykroczeniem i podlega karze grzywny!

Szczepienie kotów przeciw wściekliźnie nie jest obowiązkowe, jednak z uwagi
na potencjalną możliwość zarażenia się tych zwierząt wścieklizną Powiatowy Lekarz Weterynarii w Międzychodzie
zaleca, by ich posiadacze objęli je również ww. szczepieniem, a w szczególności koty wolno wychodzące z domu, z uwagi na fakt, iż mogą one mieć kontakt ze zwierzętami dzikimi np. wiewiórkami czy nietoperzami, które są potencjalnymi wektorami wścieklizny.

z up. PLW w Międzychodzie
Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt
Lek. wet. Anna Buczko

Posted in Uncategorized | Możliwość komentowania INFORMACJA W SPRAWIE SZCZEPIEŃ PSÓW I KOTÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE została wyłączona

Ogłoszenie o wyznaczenie

Ogłoszenie o wyznaczenie – do pobrania

Posted in Uncategorized | Możliwość komentowania Ogłoszenie o wyznaczenie została wyłączona

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Na stronie BIP Powiatowego Inspektoratu Weterynarii znajduje się sprawozdanie finansowe za 2018 rok

>kliknij tutaj aby otworzyć sprawozdania<

Posted in Uncategorized | Możliwość komentowania Sprawozdanie finansowe za 2018 rok została wyłączona

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią – ULOTKA PDF

Posted in Uncategorized | Możliwość komentowania Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią została wyłączona

LISTA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY WYZNACZENIE DO CZYNNOŚCI URZĘDOWYCH OD POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W MIĘDZYCHODZIE NA 2019 ROK

LISTA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY WYZNACZENIE DO CZYNNOŚCI URZĘDOWYCH OD POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W MIĘDZYCHODZIE NA 2019 ROK

Lp. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania
1. lek. wet. Bogdan Cegiełka Chrzypsko Wielskie
2. lek. wet. Agata Kilanowska Sieraków
3. lek. wet. Piotr Pawelec Międzychód
4. lek. wet. Piotr Sawicki Sieraków
5. lek. wet. Agnieszka Kostera Lubniewice
6. lek. wet. Jarosław Węgrzyn Kwilcz
7. lek. wet. Łukasz Góźdź Chrzypsko Małe
8. tech. wet. Ireneusz Królski Sieraków
Posted in Uncategorized | Możliwość komentowania LISTA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY WYZNACZENIE DO CZYNNOŚCI URZĘDOWYCH OD POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W MIĘDZYCHODZIE NA 2019 ROK została wyłączona