ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

DO POBRANIA:

Rozporządzenie

HPA

Posted in Uncategorized | Możliwość komentowania ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków została wyłączona

Zasady zagospodarowania SRM – ubój na użytek własny cieląt do 6 miesiąca życia, owiec i kóz

Informacja dotycząca prawidłowego zagospodarowania materiału szczególnego ryzyka (SRM) powstającego w gospodarstwach rolnych w trakcie uboju na użytek własny cieląt do 6 miesiąca życia, owiec i kóz.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Międzychodzie przypomina o konieczności zgłaszania zamiaru dokonania uboju zwierząt na terenie gospodarstwa w celu produkcji mięsa na użytek własny.

Powstające przy uboju cieląt do 6 miesiąca życia, owiec i kóz uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego kategorii 1 (SRM) powinny być przekazane do zbiornicy lub zakładu utylizacyjnego kategorii 1 (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa).

Najbliższe zakłady utylizacyjne uprawnione do odbioru materiału szczególnego ryzyka :

1. EKOUTIL kat. 1 – FARMUTIL HS S.A 64-810 Kaczory, Śmiłowo, ul. Przemysłowa 4, tel. 67 342 00 00, tel. kom: 667 984 290;

2. PROMAROL-PLUS Sp. z o.o. Ciepielówek 2, 67-410 Sława tel. 65 549 33 33 lub 65 549 32 97;

3. STRUGA S.A. Jezuicka Struga 3, 88-111 Rojewo tel. 52 351 10 39, tel. kom: 668 570 592;

Odbiór wyżej wymienionych materiałów z gospodarstwa rolnego musi potwierdzać DOKUMENT HANDLOWY kat. 1.

Materiał szczególnego ryzyka stanowią:

– bydło do 6 miesiąca życia: migdałki, jelita od dwunastnicy do odbytnicy oraz krezka bydła w każdym wieku;

-owce i kozy: czaszka zawierająca mózg i oczy, migdałki i rdzeń kręgowy zwierząt w wieku powyżej 12 miesięcy lub które mają stały siekacz wyrżnięty z dziąsła oraz śledziona i jelito kręte zwierząt w każdym wieku.

Posted in Uncategorized | Możliwość komentowania Zasady zagospodarowania SRM – ubój na użytek własny cieląt do 6 miesiąca życia, owiec i kóz została wyłączona

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2017 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W MIĘDZYCHODZIE

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2017 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W MIĘDZYCHODZIE

Posted in Uncategorized | Możliwość komentowania ROZPORZĄDZENIE NR 1/2017 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W MIĘDZYCHODZIE została wyłączona

LISTA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY WYZNACZENIE DO CZYNNOŚCI URZĘDOWYCH OD POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W MIĘDZYCHODZIE NA 2017 ROK

LISTA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY WYZNACZENIE DO CZYNNOŚCI URZĘDOWYCH OD POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W MIĘDZYCHODZIE NA 2017 ROK

Lp. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania
1. lek. wet. Bogdan Cegiełka Chrzypsko Wielskie
2. lek. wet. Agata Kilanowska Sieraków
3. lek. wet. Piotr Pawelec Międzychód
4. lek. wet. Piotr Sawicki Sieraków
5. lek. wet. Czesław Węgrzyn Kwilcz
6. lek. wet. Jarosław Węgrzyn Kwilcz
7. lek. wet. Paweł Spyrka Jelenia Góra
8. tech. wet. Hubert Chmielewski Miłkowo
9. tech. wet. Ireneusz Królski Sieraków
Posted in Uncategorized | Możliwość komentowania LISTA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY WYZNACZENIE DO CZYNNOŚCI URZĘDOWYCH OD POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W MIĘDZYCHODZIE NA 2017 ROK została wyłączona

APEL do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8.

APEL do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8.

Posted in Uncategorized | Możliwość komentowania APEL do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8. została wyłączona

Informacja o HPAI (podtypu H5N8)

ULOTKA – GRYPA PTAKÓW

Posted in Uncategorized | Możliwość komentowania Informacja o HPAI (podtypu H5N8) została wyłączona

Uwaga od 18 października 2016 r. zmieniają się przepisy dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt

Od 18 października 2016 r. zmieniają się przepisy dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt

Uprzejmie informujemy, że w związki ze zmianą przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt, od 18 października rolnicy posiadający zwierzęta gospodarskie muszą stosować się do nowych zasad. Nowe regulacje dotyczą zwłaszcza posiadaczy trzody chlewnej. Mają one na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych wśród zwierząt. Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany, które będą obowiązywać od 18 października

1. Posiadacz trzody chlewnej zobowiązany jest oznakować należące do niego zwierzęta w terminie 30 dni od dnia urodzenia. Oznakowania dokonuje się poprzez założenie na lewą małżowinę uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym. Numer identyfikacyjny – jest numerem siedziby stada, w której zwierzę się urodziło, albo innej siedziby stada, w której zwierzę przebywało powyżej 30 dni.

2. W przypadku opuszczenia przez zwierzę siedziby stada przed upływem 30 dni od dnia urodzenia – rolnik zobowiązany jest oznakować świnię kolczykiem przed dniem opuszczenia przez to zwierzę siedziby stada.

3. W przypadku, gdy świnia została przemieszczona do siedziby stada innej niż ta w której się urodziła i przebywa w niej dłużej niż 30 dni, posiadacz świni jest zobowiązany dodatkowo oznakować to zwierzę poprzez wytatuowanie numeru identyfikacyjnego zgodnego z numerem siedziby stada, w której przebywało ono przebywa powyżej 30 dni.

4. W terminie 7 dni od dnia oznakowania świni, należy zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR oznakowanie zwierzęcia, podając łączną liczbę oznakowanych zwierząt.

5. W przypadku utraty kolczyka, także elektronicznego, posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń)  zobowiązany jest oznakować zwierzę duplikatem kolczyka albo duplikatem kolczyka zawierającym elektroniczny identyfikator w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego duplikatu. Te same zasady obowiązują w przypadku utraty duplikatu kolczyka. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego odpowiada za jego prawidłowe oznakowanie.

6. Posiadacz świń zobowiązany jest zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR zmianę liczebności stada trzody chlewnej w terminie 7 dni od dnia następujących  zdarzeń:

 • zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada, z wyjątkiem urodzenia, przywozu z państw trzecich albo państw członkowskich,

 • uboju zwierzęcia gospodarskiego.

Rolnik musi podać liczbę zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada, oraz miejsca pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia.

7. W przypadku zagrożenia wystąpienia lub gdy dojdzie do wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, podlegającej obowiązkowi zwalczania i zostanie określony obszar zapowietrzony, zagrożony lub inny obszar podlegający ograniczeniom, posiadacz świń zobowiązany jest zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR zmianę stanu stada świń w terminie 24 godzin od dnia następujących zdarzeń:

 • zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada,  

 • uboju zwierzęcia gospodarskiego,

Rolnik musi podać liczbę zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada, oraz miejsca pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia.

8. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) zobowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada – co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia. Ustalone podczas spisu: liczba i numery identyfikacyjne tych zwierząt posiadacz zwierząt przekazuje Kierownikowi Biura Powiatowego w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu i umieszcza w księgach rejestracji.

9. Aby nadać numer w Rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, prowadzonym przez ARiMR, należy zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego siedzibę stada, miejsce prowadzenia działalności nadzorowanej przez Inspekcję Weterynaryjną. Obowiązek ten spoczywa na:

 • posiadaczu zwierzęcia gospodarskiego,

 • podmiocie prowadzącym miejsce gromadzenia zwierząt,

 • podmiocie prowadzącym działalność nadzorowaną w zakresie targów, wystaw, pokazów i konkursów zwierząt,

 • podmiocie prowadzącym działalność nadzorowaną w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt,

 • podmiocie prowadzącym rzeźnię,

 • podmiocie prowadzącym zakład przetwórczy lub spalarnię.

Zgłoszenia należy dokonać:

 • nie później niż w dniu:

  • wprowadzenia pierwszego zwierzęcia gospodarskiego do siedziby stada lub miejsca gromadzenia zwierząt,

  • uboju pierwszego zwierzęcia gospodarskiego,

  • unieszkodliwienia zwłok zwierzęcia gospodarskiego w zakładzie przetwórczym lub spalarni

 • w terminie 14 dni od dnia:

  • wydania decyzji powiatowego lekarza weterynarii o nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt,

  • wydania decyzji stwierdzającej spełnianie wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2016 poz. 1605)

ULOTKA

Posted in Uncategorized | Możliwość komentowania Uwaga od 18 października 2016 r. zmieniają się przepisy dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt została wyłączona

Archiwum wpisów

Afrykański pomór świń – dokument PDF


O G Ł O S Z E N I E
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Międzychodzie w związku z art. 16 ustawy
O Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004r.
( Dz. U. rok 2015, poz. 1482 )

Ogłasza nabór na kandydatów
Do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia

załączniki:
Ogłoszenie nabór 2016 r.
Oświadczenie Zleceniobiorcy na 2016 r.
Wniosek o wyznaczenie na 2015 r.
Wniosek o wyznaczenie na 2015 r. – pomoc


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Międzychodzie informuje o obowiązku zgłaszania przez rolników prowadzących działalność w zakresie znakowania i pakowania jaj jednorazowego zgłoszenia prowadzenia takiej działalności wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych, właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę zgłaszającego. Ostatecznym terminem zgłoszenia działalności w wyżej wymienionym zakresie przez rolnika, który rozpoczął działalność przed dniem 13 grudnia 2014 r. j e s t dzień 13 marca 2015 r.

OGŁOSZENIE


Zakaz stosowania mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich
Dokumentacja leczenie zwierząt
ZAKŁADY UTYLIZACYJNE
Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie kastracji prosiąt przed ukończeniem 7 dnia życia.


Ogłoszenie o naborze do wykonywania czynności urzędowych zleconych w ramach wyznaczenia na rok 2015 na obszarze powiatu międzychodzkiego

OGŁOSZENIE
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2


 

OGŁOSZENIE O PRACĘ

Informacja na temat grypy ptaków podtypu H5N8

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ
REALNE ZAGROŻENIE

INFORMACJA DLA OSÓB WYJEŻDŻAJĄCYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ
INFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ
W SPRAWIE KLASYCZNEGO POMORU ŚWIŃ

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postępowania z żywymi rybami będącymi przedmiotem sprzedaży detalicznej.
28 WRZEŚNIA 2013 ROKU ŚWIATOWYM DNIEM WALKI Z WŚCIEKLIZNĄ
Zdrowa, bezpieczna i dobra polska żywność jest naszym skarbem narodowym
Mączki mięsno-kostne – informacja!
Antybiotyki – ulotka!
Wąglik – ulotka!

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią:

ulotka (1) ulotka (2) ulotka (3)

Posted in Uncategorized | Możliwość komentowania Archiwum wpisów została wyłączona